Česky

▾ Recruitment rules (OTM-R)
The Biology Centre CAS has committed to respect The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers and holds prestigious HR Excellence in Research Award (HR Award). Recruitment of researchers fulfils the principles of the Open, transparent, merit-based recruitment of researchers (OTM-R), which ensures unified course of selection procedure at all scientific institutes of the Biology Centre.

Fundamental principles of the OTM-R are openness, transparency and non-discrimination. Candidate requirements differ according to the nature of workload and are always specified in relevant job offer. Job offers are posted on this website and on other specialized portals. Selection procedures for research positions at the Biology Centre consist of two rounds (1st round: applications and subsequent shortlisting of candidates for the second round, 2nd round: interviews). For every selection procedure a selection committee of three members minimum is established, includes HR Department representative and is gender balanced. All candidates are informed on result of the selection procedure and every selection procedure complies with the effective EU regulation on the personal data protection.

More about HRS4R and HR Award
Detailed info on our OTM-R available to download here
What do we offer to our employees?

Prohlášení o přístupnosti

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dále jen „BC“) zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen "zákon"), toto prohlášení o přístupnosti.

BC je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

BC se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.jobs.bc.cas.cz.

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje BC v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči BC a to prostřednictvím kontaktů uvedených https://www.bc.cas.cz/cz/kontakty, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Kontakty na administrátory

Tyto internetové stránky spravuje BC. Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu webmaster@bc.cas.cz.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 31. 1. 2020.